ท่านสามารถติดต่อสอบถามสถานะงานได้ที่หมายเลข 0-2865-4647
โดยติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามที่ระบุ

ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

CRF No :
{{adNo}}
Customer Code :
{{customerCode}}
No.
ลำดับที่
Measurement Category
ประเภทเครื่องมือวัด
Quantity
จำนวนเครื่องมือ
วันรับเครื่องมือ วันส่งเครื่องมือ วิธีการรับ-ส่งเครื่องมือ Contact
ติดต่อ
Status
สถานะ
{{i+1}} {{item.Scope}} {{item.Quantity}} {{item.date_accept_instrument}} {{item.appointment_date}} {{item.cert_method}} {{item.Contact}} {{item.Status}}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7